درخت انار هزار غنچه


هر کدام از انار های این درخت انار هزار غنچه به صورت یک پیکسل جداگانه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این پیکسل های بر روی کیف، لباس و هر جایی که بتوان نصب نمود، استفاده می شود.

برای مشاهده نگهبان درخت انار هزار غنچه اینجا را کلیک کنید.